PT clinic

คลินิกกายภาพบำบัด

ประวัติความเป็นมา

คลินิกกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

             เปิดดำเนินการขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541 ณ ห้องปฏิบัติการคลินิกกายภาพบำบัด อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ด้วยดำริของอดีตท่านคณบดี อาจารย์กิติมา ฉันท์พานิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและรองรับการเรียนการสอนของคณะกายภาพบำบัด เป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษา และเพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะทางคลินิกร่วมด้วย โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาได้แก่ บุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย  และผู้ป่วยนอกที่ส่งมาจากโรงพยาบาลในละแวกใกล้เคียง และคลินิกโรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการรักษาตลอดมา ทั้งนี้คลินิกายภาพบำบัดซึ่งตั้งอยู่บนอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ค่อนข้างมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่และการเดินทางเข้ามารับการรักษาของผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้ป่วยในการมารับการรักษา และเพื่อขยายพื้นที่คลินิกในการรองรับผู้ป่วยมากขึ้นและขยายงานด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และการบริการสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ทางสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงได้อนุมัติย้ายคลินิกกายภาพบำบัด มาอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น ในปีพ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยให้บริการปรึกษา ตรวจและรักษาปัญหาทางกายภาพบำบัด ระบบต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด และกายภาพบำบัดเฉพาะทางด้านอื่นๆ อาทิ การให้การักษากายภาพบำบัดทางเด็ก กายภาพบำบัดทางการกีฬา กายภาพบำบัดทางการยศาสตร์ และส่งเสริมสุขภาพและความงาม

              และในปัจจุบันท่านคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งลักษณ์  วิรุณรัตนกิจ ยังคงมีนโยบายแน่วแน่ที่จะพัฒนาคลินิกกายภาพบำบัดให้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยยิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงการให้บริการคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยังคงมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้บริการการรักษาผู้ป่วย รองรับและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน เป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษากายภาพบำบัด สนับสนุนงานวิจัย บริการวิชาการ และบริการสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป

Scroll to Top