เกณฑ์การสมัคร

ผู้สนใจเข้าศึกษา

ปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สนใจเข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือมีความรู้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณ๊โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
 • ไม่เป็นคนวิกลจริต
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 • กรณีสมัครเข้าในรอบรับตรงของมหาวิทยาลัย
          จะต้องมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์กับทางคณะวิชา
 • กรณีสมัครเข้าตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS)
          จะต้องมีผลการสอบวัดสมรรถนะทั่วไป (TGAT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน มีผลการสอบ A-level 61 Math1 (วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1) ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน และ มีผลการสอบ A-level 66 (วิชาชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 • สมัครเข้าในรอบรับตรงของมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มค. 2566 จนกว่าจะปิดรับสมัคร สมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.hcu.ac.th/admission.html
 • สมัครเข้าตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) เปิดรับสมัครวันที่ 7-13 พค. 2566 ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/ 

  หมายเหตุ กรณีผู้สมัครมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถยื่นเรื่องเพื่อไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา GE1053 และ GE1063 ได้

เอกสารการสมัครฯ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
Scroll to Top