About_TH2

DSC_0009a

เกี่ยวกับคณะกายภาพบำบัด

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา: 

บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงการรับใช้สังคม มีความรู้ทางกายภาพบำบัดอย่างเป็นองค์รวม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต

ปณิธาน:

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบรมกษัตริย์ไทย และมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมดีงามตามพื้นฐาน พระพุทธศาสนาและบูชาคุณธรรมของบรรพชน มหาวิทยาลัยนี้เลื่อมใสในบทบาทของความรู้รอบรู้ลึก และความชำนาญงานอันเกื้อหนุนคุณภาพของทั้งบุคคลและสังคมประชาชาติ จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง และแสวงหา สะสม ถ่ายทอดวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย จักเป็นผู้ประกอบด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม เป็นแบบฉบับสมบูรณ์ของปัญญาชนผู้พร้อมที่จะอุทิศตนรับใช้สังคม เพื่อความผาสุกของเพื่อนร่วมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

วิสัยทัศน์:

ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำด้านพัฒนาสุขภาพองค์รวมและการชะลอวัย

 พันธกิจ : 

    1. พัฒนาคณะกายภาพบำบัดให้มีความแข้มแข็งด้านทักษะความเป็นครู วิชาการและวิชาชีพ
    2. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่สามารถแข่งขันได้ในสังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
    3. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างมูลค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมได้จริง
    4. ให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
    5. ทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 
Scroll to Top