โครงสร้างหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ฉบับปรับปรุง 2564

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)

PLO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
PLO 2 แสดงทักษะทางวิชาชีพ ปฏิบัติงานทางคลินิกตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
PLO 3 แสดงออกซึ่งความมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรม 6 ประการแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีจิตอาสา มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพกายภาพบําบัดและคุณค่าแห่งตน
PLO 4 สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ทางสุขภาพสู่สังคม และให่คําแนะนํา ปรึกษาในการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาทางกายภาพบําบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งทํางานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้
PLO 5 คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาตนเองได้ทันต่อสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
PLO 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์และสามารถนําเสนอ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. มีศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพกายภาพบําบัด และคุณค่าแห่งตน
  2. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดและการดํารงชีวิต
  3. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัดและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  4. สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
  5. สามารถพัฒนาตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางการรักษาทางกายภาพบําบัด
  6. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  7. มีความสามารถทํางานเป็นทีม เป็นผู้นํา ผู้ตาม และผู้ประสานงาน สามารถทํางานกับสหสาขาวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

โครงสร้างหลักสูตรฯ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า)
30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
107
หน่วยกิต
        -วิชาความรู้พื้นฐานวิชาชีพ
30
หน่วยกิต
        -วิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ
77
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต

การเรียนบรรยายและปฏิบัติการ

การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Scroll to Top