โครงการอบรมวิชาการ ประจำปี 2562

โครงการอบรมระยะสั้น Mulligan concepts : Course B (lower quadrant)

หลักการและเหตุผล

          ในปีพุทธศักราช 2552 ทางคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ริเริ่มโครงการอบรมวิชาการนานาชาติ โดยการจัดอบรมเทคนิค  Mulligan Concepts ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมแพร่หลายในต่างประเทศและมีการจัดสอบ Certified Mulligan Practitioner (CMP) เป็นระยะ โดยหลักสูตรของการอบรมเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ภายใต้ชื่อ MulliganTM มีผู้ให้ความสนใจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเป็นอย่างมาก  หลายปีที่ผ่านมาทางคณะกายภาพบำบัดได้มีความร่วมมือกับวิทยากรของสถาบันอย่างยาวนาน จนสามารถพัฒนาบุคลากรของคณะฯ สอบผ่านในระดับ certified mulligan practitioner รวมถึงได้พัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้สอน Accredited Instructor Mulligan concepts ได้อย่างถูกต้อง

          อย่างไรก็ตาม ความสามารถทางด้านภาษาของนักกายภาพบำบัดไทยอาจเป็นข้อจำกัดในการเข้าการอบรมวิชาการนานาชาติโดยวิทยากรที่เป็นต่างชาติ ทำให้นักกายภาพบำบัดไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงเทคนิคที่นำมาใช้ในการรักษา ทางคณะกายภาพบำบัดจึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรม Mulligan concepts ขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนา

         องค์ความรู้รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ ในการรักษาผู้ป่วยแก่นักกายภาพบำบัด เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคนิคที่ใช้ ในต่างประเทศโดยวิทยากรที่ผ่านการรับรองจากสถาบัน Mulligan concepts ที่เป็นคนไทยคนแรกและเป็นบุคคลากรของคณะฯ

 

วัตถุประสงค์

        1 เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิคทางวิชาชีพกายภาพบำบัดในระดับสากลแก่นักกายภาพบำบัดไทย

        2 เพื่อให้นักกายภาพบำบัดไทยเข้าถึงการอบรมที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันต่างประเทศ

        3 เพื่อบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับงานกายภาพบำบัด และการเรียนการสอน

        4 เพื่อพัฒนาทักษะทางการสอน และวิชาชีพกายภาพบำบัดแก่บุคลากรของคณะให้เป็นที่ยอมรับ

 

แผนการดำเนินการ

       1 สถานที่ดำเนินการ             ห้องปฏิบัติการคณะกายภาพบำบัด (ห้อง 2-426) ชั้น 4 อาคารเรียน                                                                           มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

      2 ระยะเวลาดำเนินการ           วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 รวม 2 วัน

      3 กลุ่มเป้าหมาย                  ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 22 คน

     4 กิจกรรมที่จะดำเนินการ         บรรยายและปฏิบัติ

 

 คะแนน (15 แต้ม)