UniqMag

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกกายภาพบำบัด

นางกนกวรรณ  แสนใจ
นักกายภาพบำบัด

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
E-mail: kanokwon.sj@gmail.com

นางสาวณัฐริกานต์  ศักดิ์สนิท
นักกายภาพบำบัด

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-mail: nattarikanss@gmail.com