UniqMag

ข้อมูลคณะกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2535 โดยรับนักศึกษาสาขากายภาพบำบัด รุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2536 การเรียนของนักศึกษาปีการศึกษาที่ 1 ถึงปีการศึกษาที่ 2 จะศึกษาพื้นฐานวิชาทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการศึกษาทั่วไป หลังจากนั้นจะศึกษาวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิชาชีพ การศึกษามีทั้งภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี ซึ่งจัดการสอนภายในมหาวิทยาลัย

คณะกายภาพบำบัด ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ

    สาขาวิชากายภาพบำบัดพื้นฐาน 
    สาขาวิชากายภาพบำบัดทางกระดูกและข้อ 
    สาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบประสาทและพัฒนาการบกพร่องในเด็ก 
    สาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 

คณะกายภาพบำบัด เปิดสอนหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชกายภาพบำบัด นอกจากนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้แตกฉานในหลักทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการฝึกงานกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ อีกไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงและคณะกายภาพบำบัดยังได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคม สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยการให้บริการสังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

๑.  มีศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพกายภาพบำบัด และคุณค่าแห่งตน
๒.  มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
๓.  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กายภาพบำบัดและความต้องการของสังคม
๔.  สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีศักยภาพ
๕.  สามารถพัฒนาตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัด
๖.  มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๗.  มีความสามารถทำงานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

แจกเครดิตฟรีคาสิโนออนไลน์