UniqMag

ผู้บริหารคณะกายภาพบำบัด

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.พรรัชนี  วีระพงศ์
คณบดีคณะกายภาพบำบัด

การศึกษา 
วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.(สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย)มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Biomechanics) Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand
E-mail: deanpt.hcu@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ
รองคณบดีคณะกายภาพบำบัด

การศึกษา 
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง (กายภาพบำบัด) 
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.(สรีรวิทยา)มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: ywirunrattanakij@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี ชยาวัชรกุล
รักษาการรองคณบดีคณะกายภาพบำบัด

การศึกษา 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: moi_soontaree@hotmail.com