UniqMag

คณาจารย์คณะกายภาพบำบัด

อาจารย์บุญรัตน์ โง้วตระกูล
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.A. (Physical Therapy) New York University
ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: boonrat.hcu@gmail.com

 

อาจารย์ ดร.สุภรัศมิ์ เงินสุทธิวรกุล
อาจารย์ประจำ

 การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.A. (Physical Therapy) New York University
Ph.D. (Organization Developement andTransformation) Cubu Doctor's College
E-mail: sriladn@yahoo.com

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ วรวุฒางกูร
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: saohiso@hotmail.com

อาจารย์ดวงพร เบญจนราสุทธิ์
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: jaja_hcu@hotmail.com 

อาจารย์ ดร.นพพร คุรุเสถียร
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: nkurustien771@hotmail.com
 

 

อาจารย์ ดร.อารียา จงเสถียรธรรม
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: yui_areeya@hotmail.com

อาจารย์เจนจิรา อัสพันธ์
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: JEassapun@gmail.com

อาจารย์ณัฎฐ์ศศิ ชูกิจรุ่งโรจน์
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: natsasi.chu@gmail.com

อาจารย์สุดาพร พุ่มเมือง
อาจารย์ประจำ (ลาศึกษา)

การศึกษา 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (กายภาพบำบัด)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: yhinahs@hotmail.com

 

อาจารย์สุภาณี ชวนเชย
อาจารย์ประจำ (ลาศึกษา)

การศึกษา 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: suphanee_maija@hotmail.com

อาจารย์ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
MS.(Exercise & Sport Nutrition),Texas Woman's University, USA.
E-mail: naratjoy@gmail.com

อาจารย์ภัสสร วิชิต
อาจารย์ประจำ (ลาศึกษา)

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (สรีรวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: tangmo_wch@hotmail.com


 

อาจารย์พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์
อาจารย์ประจำ (ลาศึกษา)

การศึกษา 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (กายภาพบำบัด)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์-กายวิภาคศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail: d.pimpimol@gmail.com

อาจารย์นิภาพร เหล่าชา
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail: nichar_pt@hotmail.com

 

อาจารย์เชาว์นวิทย์  สุทธิวานิช
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail: chchchaowit@hotmail.com
 

อาจารย์ศิรินันท์ จันทร์หนัก
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วท.ม. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail: bell_l_leb@hotmail.com

อาจารย์สมนึก  ส่งวาณิชย์
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Mse.Applying Physiotherapy Paediatric
E-mail: s_songvanich@yahoo.com

 

อาจารย์ปวีนุช ศรีมงคลชัย
อาจารย์ประจำบางเวลา

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E-mail: pavenooch@hotmail.com

อาจารย์สุจิตรา ลิ้มทรัพย์
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: sujitra180@gmail.com

อาจารย์พิชานัน  เมธาจารุนนท์
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MSc Physiotherapy University of Nottingham
E-mail: pichanan.metha@gmail.com

อาจารย์ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: nookiiz@hotmail.com

อาจารย์มัญชุลีพร วิริยะวัฒนากูล
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: monchuleeporn.vir@gmail.com

อาจารย์กนกอร ขาวสร้อย
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: kkanokon88@gmail.com

.

อาจารย์สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.SC. Advancing Physiotherapy Practice, Coventry University United Kingdom
E-mail: siripich.ch@gmail.com

อาจารย์วรรณิษา แสนพันธ์
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: wannisa.ppu@gmail.com

อาจารย์ชญานี แก้วทอง
อาจารย์ประจำ

การศึกษา 
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: chayanee.kaewth@gmail.com