UniqMag

การบริการ...ของคลินิกกากายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด “โดยบริการเน้นหลักวิชาการ” ร่วมกับประสบการณ์ของทีมอาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเอง ในราคาสบายๆ

การรักษาผู้ป่วยแบ่งผู้ป่วยเป็นระบบต่างๆ ได้แก่

  • กายภาพบำบัดระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

รับปรึกษา ตรวจ และรักษาปัญหาทางกายภาพบำบัดที่เกิดต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมถึงข้อต่อต่างๆ ด้วยเทคนิคการรักษา และเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานในการรักษา โดยนักกายภาพบำบัดและทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมเทคนิคพิเศษต่างๆ จากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ

ตัวอย่างกลุ่มอาการและโรค ได้แก่

มีอาการเจ็บ ปวด บวม ชา อ่อนแรง ข้อติด เช่น ปวดคอ หลัง ปวดเข่า ข้อไหล่ติด เอ็นอักเสบ ข้อเท้าแพลง นิ้วล็อค หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ข้อเสื่อม กระดูกสันหลังคด

  • กายภาพบำบัดระบบประสาท

ให้บริการรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถใช้ศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุดตามแต่พยาธิสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย ตลอดจนให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยเทคนิคและโปรแกรมการรักษาเฉพาะทาง เช่น การออกกำลังกาย การกระตุ้นการรับความรู้สึกต่างๆ การกระตุ้นการเรียนรู้ และ/หรือการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

ตัวอย่างกลุ่มอาการและโรค ได้แก่

มีอาการปากเบี้ยว กล้ามเนื้อแขน-ขาอ่อนแรง เช่น อัมพกฤษ์ อัมพาต พาร์กินสัน

  • กายภาพบำบัดทางเด็ก

ให้บริการปรึกษา รักษา และฟื้นฟู ผู้ป่วยเด็กที่อาจมีความผิดปกติทางระบบประสาท ส่งผลต่อพัฒนาการ และการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยให้การรักษาด้วยเทคนิคพิเศษกระตุ้นพัฒนาการ การออกกำลังกาย และร่วมกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มันสมัย  

ตัวอย่างกลุ่มอาการและโรค ได้แก่

เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กสมาธิสั้น มีการจำกัดการเคลื่อนไหว การทรงตัว การเดิน เป็นต้น

  • กายภาพบำบัดระบบหัวใจและหลอดเลือด

บริการให้คำแนะนำ ตรวจ และวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยแต่ละราย พร้อมโปรแกรมการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยและแม่นยำ พร้อมเทคนิคการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และยังมีบริการตรวจวัดสมรรถภาพปอด เพื่อประเมินสมรรถภาพร่างกายทั้งในคนปกติและผู้ป่วยร่วมด้วย

ตัวอย่างกลุ่มอาการและโรค ได้แก่

มีอาการหอบ เหนื่อย เช่น โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง

  • กายภาพบำบัดทางการกีฬา

มีเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัยในการออกกำลังกาย ตลอดจนการรักษาเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น ข้อเท้าแพลง เอ็นข้อไหล่อักเสบ เป็นต้น

  • กายภาพบำบัดทางการยศาสตร์

มีบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการทำงาน การปรับระดับโต๊ะ เก้าอี้ จอคอมพิวเตอร์ ท่าทางการนั่งขับรถ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของร่างกาย ลดภาวะการบาดเจ็บจากาการนั่งทำงานนานๆ หรือ “Office syndrome” ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรัง หากมิได้รับคำแนะนำหรือแก้ไขที่สาเหตุของการเกิดการบาดเจ็บของร่างกายอย่างถูกต้อง และยังมีบริการจัดอบรมความรู้แก่บริษัท โรงงาน หรือหน่วยงานภายนอกคลินิกอีกด้วย

  • กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

นักกายภาพบำบัดและทีมอาจารย์ นักศึกษามีการลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามบ้านในละแวกชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลับเพื่อให้คำแนะนำการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

  • คลินิกบ้านหมุน

ให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการบ้านหมุน เวียนมึนศีรษะ เมารถ เมาเรือ ด้วยเทคนิคการคัดกรองและรักษาพิเศษแบบกายภาพบำบัด โดยไม่ต้องใช้ยา

  • กายภาพบำบัดด้านส่งเสริมสุขภาพและความงาม