โครงการอบรมวิชาการ ประจำปี 2563

Postural correction

หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วยการพัฒนาการรักษาทางกายภาพบำบัดมีมาอย่างต่อเนื่อง เทคนิคการรักษารูปแบบใหม่ ๆ ได้มีการนำมาใช้มากขึ้น เพื่อรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะ การรักษาในรูปแบบเดิมอาจทำให้ผู้ป่วยหายจากการบาดเจ็บ แต่การทำงานของผู้ป่วยอาจไม่เหมือนเดิม หรือ บางคนอาจไม่สามารถกลับไปทำงานได้อย่างปกติ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย traumatic injury อาจมีการสูญเสีย postural stability ทำให้ไม่สามารถเดิน หรือ ทำ function ได้ดังเดิม  ในคนปกติ การบาดเจ็บเองอาจมีสาเหตุมาจากภาวะ instability เช่นกัน ซึ่งนำมาสู่ pain ตลอดจนทำให้เกิด โรคต่าง ๆ เช่น fibromyalgia และทำให้สูญเสีย function ในการทำงานต่าง ๆ ไป การรักษาด้วยการออกกำลังกาย ปรับท่าทาง หรือ การรับรู้ในเรื่องของท่าทาง มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ป่วย ซึ่งเน้นรูปแบบของการควบคุมการเคลื่อนไหว ป้องกันภาวการณ์บาดเจ็บ และยังช่วยในเรื่องการกลับมาทำงานได้อย่างปกติ

          สำหรับการสัมมนาในหัวข้อ “Postural correction” นั้นมีจุดมุ่งหมายให้นักกายภาพบำบัดทั่วไปเข้าใจในเทคนิคและวิธีการออกกายเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกาย และ รวมไปถึงการปรับท่าทาง และการรับรู้ต่อการทรงท่า การออกกำลังกายนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และผู้สูงอายุ รวมถึงคนปกติ เพื่อให้เกิดความสมดุลที่ดีของท่าทาง

          คณะกายภาพบำบัด  ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ในการรักษาด้วยออกกำลังกายเชิงประยุกต์เพื่อเป็นการรักษาที่ก่อให้เกิดผลระยะยาวและยั่งยืนขึ้นสำหรับผู้ป่วย จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยเปิดโอกาสแก่นักกายภาพและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมในการอบรมนี้

วัตถุประสงค์

        - เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และเทคนิคทางวิชาชีพกายภาพบำบัดให้แก่นักกายภาพบำบัดทั่วไป อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน และ ศิษย์เก่า

        - เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพแก่คณาจารย์กายภาพบำบัด และนำไปใช้ในการเรียนการสอน

        -  เพื่อบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับงานกายภาพบำบัด และการเรียนการสอน

 

(คะแนนกิจกรรม  14.5 PTCEU)