โครงการอบรมวิชาการ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบำบัด เรื่อง Functional exercise for chronic musculoskeletal condition

 1. หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันนักกายภาพบำบัดประสบปัญหาการรักษาผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บเรื้อรังที่เกิดจากการทำกิจกรรมซํ้าๆมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกระแสความนิยมในขณะนี้ เช่นวิ่ง ปั่นจักรยาน ฟิตเนสเป็นต้น กิจกรรมส่วนใหญ่จะใช้การเคลื่อนไหวโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ตลอด และความหนักของกิจกรรมดังกล่าวได้มีการใช้กล้ามเนื้อเฉพาะส่วน เช่นกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก แขน และต้นขา และใช้แบบซ้ำๆ ต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดแรงเครียดต่อกล้ามเนื้อดังที่กล่าวมา  รวมถึงกระดูกหรือข้อต่อนั้นๆมากขึ้น และที่สำคัญคืออาจส่งผลให้โครงสร้างที่เกิดปัญหาการบาดเจ็บนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ผิดปกติและเกิดสภาวะที่ไม่สมดุลเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผู้ป่วยจะกลับเข้าสู่กีฬาและการออกกำลังกายอาจจะไม่เหมือนเดิม หรือเมื่อกลับไปออกกำลังกายอีกก็ยังบาดเจ็บในกระดูกและกล้ามเนื้อประเภทนั้นอีก  

          การออกกำลังกายที่ดี ควรมีการฝึกฝนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ไม่เต็มที่ และลดการทำงานของกล้ามเนื้อที่คอยป้องกันการบาดเจ็บที่มากเกินไป โดยการออกกำลังกายต้องฝึกฝนให้เกิดการเรียนรู้อย่างถาวรและที่สำคัญที่สุดคือ ควรมีการฝึกฝนกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ต้องกลับเข้าสู่กิจกรรมนั้นได้โดยปราศจากการบาดเจ็บหรือ บาดเจ็บให้น้อยที่สุด ดังกล่าวดังนั้นนักกายภาพบำบัดจึงมีบทบาทมากขึ้นที่ต้องสามารถการตรวจประเมินความเสี่ยงของหรือโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ เรียนรู้วิธีที่จะช่วยป้องกัน การรักษาและตลอดถึงการฟื้นฟูเพื่อให้สภาพกล้ามเนื้อของผู้ป่วยหลังการบาดเจ็บให้กลับมาใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการของผู้ป่วย รวมถึงยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายให้ดียิ่งขึ้นโดยที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บนั้นๆ

          สำหรับการสัมมนาในหัวข้อ  Functional exercise for chronic musculoskeletal condition มีจุดมุ่งหมายให้นักกายภาพบำบัดทั่วไปหรือผู้ที่สนใจศาสตร์การออกกำลังกายเข้าใจในเทคนิคการเลือกวิธีการออกกายให้กล้ามเนื้อให้เกิดเคลื่อนไหวแบบสมดุลและหลีกเลี่ยงท่าที่จะมีผลกระทบให้เกิดการบากเจ็บซ้ำ รวมถึงการกิจกรรมการเคลื่อนไหวใหม่โดยทำการฝึกสอนให้ผู้ป่วยสามารถรักษาความสมดุลของการทรงท่าที่ดีเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานโดยไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีก

          คณะกายภาพบำบัด  เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ในการออกกำลังกายเชิงประยุกต์เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการรักษาที่ก่อให้เกิดผลระยะที่ยืนยาวขึ้น จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยเปิดโอกาสแก่นักกายภาพและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง Functional exercise for chronic musculoskeletal condition เพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 1. วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้นักกายภาพ สามารถเข้าใจหน้าที่ของกล้ามเนื้อที่บกพร่องและกล้ามเนื้อที่ทำงานมากเกิดไป
 • เพื่อให้นักกายภาพได้นำเอาเทคนิคมาแก้ไขปัญหาทางด้านการทรงท่าและการใช้กล้ามเนื้อที่ไม่ถูกต้อง
  ของผู้ป่วย
 • เพื่อให้นักกายภาพบำบัดนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปได้อย่างถูกต้องและ
  เหมาะสม
 • เพื่อให้นักกายภาพบำบัดหรือผู้ที่สนใจศาสตร์ด้านออกกำลังกาย นำหลักการไปปรับเข้ากับการออก
  กำลังกายแต่ละชนิดได้อย่างปลอดภัย
 • นักกายภาพบำบัดสามารถออกแบบการออกกำลังกาย  ให้เหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วย เพื่อวางแผน ในการป้องกันปัญหาจากการบาดเจ็บได้ในอนาคต

3. สถานที่ดำเนินการ              

 • โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

4. การแต่งกาย

 • ใส่กางเกงหรือชุดกีฬาที่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้สะดวก

5. คะแนน 

 • 15.5 แต้ม

6. วิทยากร

 • อาจารย์วันทนีย์  ด่านเจริญรักษ์  หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด

  บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท-หัวหิน